Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky a informace

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy, potvrzené CK, případně jejím zplnomocněným zástupcem. Obsah smlouvy se určuje podle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.

2. Ceny zájezdů

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 7. 2019. V případě, že dojde ke zvýšení:

 1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
 2. ceny za palivový příplatek včetně cen pohonných hmot
 3. plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
 4. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

je CK oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku jednostranně zvýšit cenu zájezdu. Zvýšení ceny CK oznámí nejpozději v den zahájení zájezdu.

Není-li záloha,doplatek ceny zájezdu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě,je CK oprávněna od CS odstoupit. Před odstoupením od smlouvy může CK poskytnout dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 19 dnů před zahájením zájezdu,má se za to,že klient od smlouvy odstoupil a CK vzniká nárok na odstupné ve výši 75% z celkové ceny zájezdu.

3. Platební podmínky

CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb).Tato záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy.Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 30 dní před započetím zájezdu byl připsán na účet CK Při objednávce podané zákazníkem v době kratší než 30 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služeb (např. Last minute).

Při uzavření cestovní smlouvy u provizního prodejce složí zákazník platbu za zájezd u provizního prodejce, pokud není ve smlouvě o obchodním zastoupení dohodnuto jinak. Provizní prodejce je inkasním místem CK na základě udělené plné moci.

Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (odstupné) jsou splatné ihned. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna zájezd zrušit. Zákazník uhradí náklady spojené se zrušením cesty. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při zaplacení plné ceny zájezdu.

4. Povinnosti CK při uzavření cestovní smlouvy

CK předkládá zákazníkovi návrh smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností.

Zákazník svým podpisem pod touto cestovní smlouvou stvrzuje, že dále převzal katalog CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění CK ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. a seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK.

CK je povinna nejpozději do 5 dnů/* před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, zejména:

 1. upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování
 2. podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
 3. jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
 4. informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

/* je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoje povinnosti a – d) splnit, co nejdříve po uzavření cestovní smlouvy.

5. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 • právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění CK dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
 • právo na dodatečné informace
 • právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny
 • právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před jeho zahájením odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 7 těchto podmínek
 • právo na reklamaci při poskytnutí nižšího rozsahu nebo kvality služeb oproti cestovní smlouvě. - právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a dalších dokumentech

K základním povinnostem zákazníka patří:

 • poskytnout CK patřičnou součinnost a uvádět pravdivé údaje
 • zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 • zaplatit cenu zájezdu
 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb, překontrolovat je a řídit se jimi
 • dostavit se včas na místo srazu
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje
 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezit nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu
 • klient, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce či další osoby pověřené CK odpovědností za zájezd nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo při čerpání služeb dle CS poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen.
 • oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní klientovi místní delegát CK nebo další osoba pověřená CK odpovědností za zájezd. Doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu klientovi zaniká povinnost CK poskytovat klientovi jakékoli služby dle CS a naopak CK vzniká oprávnění požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z CS, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl klient účastníkem.

6. Změna podmínek cestovní smlouvy

Ze strany cestovní kanceláře:

 • Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů pře zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
 • Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě 3 dnů od doručeného návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od CS neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. 2 těchto podmínek.
 • Cestovní kancelář je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí cestovní kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje cestovní kancelář zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 20% doby jeho trvání).
 • V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK jsou vyloučeny.

Ze strany zákazníka:

 • Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
 • Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním.

7. Odstoupení od cestovní smlouvy

Ze strany cestovní kanceláře

 • CK může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
 • CK je povinna oznámit zákazníkovi nejpozději 21 dnů před odjezdem zájezdu, že nebylo dosaženo minimálního počtu obsazenosti a zároveň zájezd zrušit.
 • Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
 • Odstoupila-li CK od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout

Ze strany zákazníka

 • Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu za podmínek stanovených touto smlouvou.
 • Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písmeně a je účinné dnem doručení.
 • Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.
 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
 • Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti CK stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno

Odstupné/stornopoplatky

V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby)

Výše odstupného za každou osobu činí u klasických zájezdů např.lyžařských

 • více než 60 dní 20% min. 1.000 Kč/osoba z celkové ceny zájezdu
 • 59. - 40. den 35% z celkové ceny zájezdu
 • 39. - 20. den 50% z celkové ceny zájezdu
 • 19. - 10. den 75% z celkové ceny zájezdu
 • 9. - 3. den 90% z celkové ceny zájezdu
 • 3. - 0. den 100%z celkové ceny zájezdu

Stornopoplatky u zájezdů "speciálních dělaných na míru zákazníkovi "  např. golfové či  poznávací do exotiky  zde poplatky  jsou za skutečně vzniklé náklady CK k datu  storna (  např. letenky, ubytování , pronájem aut, placené služby dle přání klienta  atd.a 10 % z ceny zájezdu) .

Stornopoplatky za dopravu,která je vypsána formou samostatného příplatku, činí v případě odstoupení od CS ze strany klienta v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu,bez ohledu na důvod odstoupení 100% z ceny předmětné dopravy.

Pokud klient na zájezd nenastoupí nebo se nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové,celní či devizové předpisy,takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to,že odstoupil od CS bez udání důvodu k prvnímu dnu zájezdu a účtované stornopoplatky budou ve výši 100%.

 • V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (je-li to možné) na přání zákazníka, účtuje CK poplatek:
 • Od potvrzení cestovní smlouvy do 10.dne před jeho začátkem 300,- Kč/osobu a od 10.dne 1000,-Kč/osobu.
 • V případě, že klient změní služby (typ skipasu, změna plážových služeb apod.) již uvedené v cestovní smlouvě, bude CK účtovat manipulační poplatek 200Kč/osoba.
 • Změny termínu odjezdu a destinace jsou posuzovány jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování.

8. Reklamace a odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

Své nároky na reklamaci by měl zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Při výskytu závad v průběhu zájezdu by měl zákazník své výhrady sdělit zástupci CK na místě, aby mohla být provedena náprava. Pokud se závady nepodaří odstranit doporučujeme, aby byl sepsán písemný protokol, který je vhodné předložit při reklamaci . Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:

 1. nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání klienta
 2. neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb
 3. nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vy&scar
flag

Itálie

Země přírodních krás, historie, výborné kuchyně, módy ale i živě gestikulujících občanů... V zimě nabízí lyžování na svazích Dolomit i Alp a slunečné počasí by Itálie mohla garantovat. Známá střediska jako Sestriere, Arabba, Tonale, Kronplatz, Livigno, Sella Ronda či oblíbené Val di Fiemme a mnoho dalších vás uvítají pohostiností místních obyvatel, kvalitním ubytováním ale i dobrým vínem, "bombardinem" či grappou. Upravované sjezdovky k dokonalosti, programy pro děti, výhodné ceny skipasů. Terény pro free- ride či jedinečná možnost zkusit helisky. Zábavné fun - parky pro nejmenší a hodně nových snowparků, to vše vám Itálie nabízí. Kvalitu běžeckého lyžování si vyzkoušejte na tratích ve střediscích Val di Fiemme ( MS 2012) či na olympijských tratích v Pragelato. Jednou jedete a stanou se z vás "amici di Italia "

flag

Francie

V zimě známá alpská střediska Val Thorens, Tignes, Mottaret, La Plagne, Flaine, Les Arcs s moderními lanovkami a ubytováním v apartmánech přímo u sjezdovek. Nabízíme i našimi klienty oblibené luxusní chalety s krbem. Menší střediska nabízí cenově velmi dostupné lyžování v Alpách pro všechny (Orcieres, Orres, Risoul, Serre Chevalier a další). Kvalitní jídlo, dobré víno a výběr sýrů tím vším vás Francie uhrane. Pobyty se skipasy v ceně. Výhodou francouzských středisek je i vzájemná propojenost, která nabízí nekonečné možnosti lyžování. Např. oblast tzv. Grand Galaxie - propojení francouzských středisek Les 2 Alpes, Alpe d´Hues , Serre Chevalier a Montgenevre s italskou oblastí Vialattea ( známou hlavně střediskem Sestriere z XX. zimních olympijských her ). Jediným mínusem lyžování ve Francii je asi vzdálenost, která překračuje z ČR 1.100km.

flag

Švýcarsko

Nabízí úžasné horské velikány známé z fotek jako Matterhorn, Jungfrau , Eiger ...najdete zde také nejvíce " čtyřtisícovek ". Lyžařské areály s nádhernými panoramaty, kvalitní ubytování, výborná kuchyně a preciznost ve službách zdobí tuto neutrální zemi. Vyzkoušejte 4 Vallées alias Čtyři údolí nebo Jungfrau nebo novinku Flims – Laax. Vhodná i kombinace ubytování italská Cervinia a skipas Cervinia /Zermatt.

flag

Rakousko

Náš jižní soused, nádherná země hor a jezer...stále více vyhledávaná destinace našich klientů. Rakousko nabízí v zimě nám nejbližší ledovce a tedy první podzimní lyžování - Kaprun, Pitztal, Solden, Stubaital. Rakousko je kolébkou alpského lyžování a nabízí úžasné sjezdovky i běžecké trati. Doporučujeme navštívit oblasti Dachstein, Lungau, Seefeld, Bad Kleinkirchheim ……Novinkou u některých středisek skipas v ceně.

Vytvářím objednávku...